Hot phone: (84.8) 38112012
 
Dự án \ Khu công nghiệp Nhà máy
Giới thiệu
 
Sơ đồ tổ chức
 
Danh sách CB kỹ thuật
 
Chứng nhận chất lượng
 
An toàn lao động
 
 
 
BLUE STAR

PROJECT:   BLUE STAR
ADDRESS :  SongThan 3 IZ., Binh Duong Province
SCOPE OF WORKS: Electrical + MVAC System (two V.O)
DATE:       Commencement: 10/2007
                  Completion: 08/2008 

 
 
 

©2010-2011 Copyright by www.vanlang-g.com.vn . All Rights Reserved. -Designed By www.asinvn.com